More from TU:Librarian

Posted in 2011

Van alle markten thuis

Vandaag hadden we binnen de TU Delft Library onze halfjaarlijkse projectenmarkt. Projectleiders presenteren daar aan de interne organisatie de voortgang van enkele van de lopende of te starten projecten. Het gaf een goed gevoel te zien hoe divers en toch ook eensgezind we bezig zijn.

Inventarisatie gebouwen TU Delft
We treffen wat aan! Van schilderijen, papierpers, beschimmelde ordners tot kasten vol dia’s. Het is goed dat we deze inventarisatie zijn gestart. Over een maand zijn we klaar en dan gaat het werk pas beginnen natuurlijk.

Geïntegreerde onderzoeksondersteuning: Research support
Al een paar jaar draaien we er om heen en nu gaat het lopen. We zijn bijna klaar om door middel van interviews scherp te krijgen waar onze onderzoekers behoefte aan hebben. Geïntegreerde ondersteuning van de onderzoekscyclus: van ideevorming, het vinden van geld, het doen van onderzoek naar het uiteindelijke publiceren van de resultaten.

Nieuwe medewerkers’ pagina’s
Het koppelen van systemen bleek toch nog niet zo eenvoudig als het leek – binnenkort tonen we alle relevante en te delen informatie die we hebben over ons wetenschappelijk (en ondersteunend) personeel met de buitenwereld.

Personalisatie
En tenslotte een te starten project waarbij we hopen het gedrag van onze gebruikers in het zoeksysteem Discover te volgen en hun commentaar te ontvangen en terug te geven aan andere gebruikers. Heel spannend. Projectleider Karin Clavel vertelde over de gebruikersprofielen en de verschillen tussen de “filers” en de “pilers”: de eerste categorie houdt van mapjes en ordening, en de tweede categorie kan de weg prima vinden in de eigen chaos of “piles”. Je zou in feite beide categorieën gebruikers willen faciliteren in de functionaliteit die je biedt.

Het viel me op dat het thema “koppelen” als een rode draad door drie van deze projecten loopt. Het koppelen van ondersteunende diensten tbv onderzoeksondersteuning en van gegevens bij de medewerkers’ pagina’s en Discover. Als ik erover nadenk en naar ons totale projectenportfolio kijk, dan is deze rode draad nog wel verder te volgen, denk maar aan een samenwerkingsomgeving met behulp van Sharepoint of “het nieuwe werken” project Ik werk (koppelen te lezen als ontmoetingen faciliteren). Dat vind ik nou leuk!

 

Blog views as per June 25, 2013: 1355. After that date post was migrated to this new url.

Wij blijven werken: bestemming onbekend!

Vandaag gaat het personeel van de TU Delft Library naar Arnhem. Een dagje uit. Maar met een inhoudelijk tintje. Dat inhoudelijke tintje heeft alles te maken met ons project IKWERK! Op dit moment luiden we een nieuwe fase in. De pilot is afgesloten en vanaf nu betrekken we de gehele organisatie. Lees hieronder het verhaal van de pilot.

INLEIDING

Een nieuwe zoekinterface, een nieuwe website om beter informatie te kunnen vinden en gebruiken, (multimedia) content voor de repository, meedoen aan i-Tunes U, de verbouwing tot een Library Learning Centre … de projecten van de TU Delft Library in de afgelopen drie jaar zijn logischerwijs, zou je zeggen, gericht op de gebruiker, en worden met de noodzakelijke gebruikerstesten uitgevoerd. Hoog tijd om daarnaast aandacht te besteden aan de medewerkers, die flexibel met de nieuwe opgeleverde producten, en de constant veranderende klanten, moeten kunnen omgaan. Een belangrijke ontwikkeling voor de TU Delft Library is de verbouwing van de centrale vestiging naar een Library Learning Centre. Het Library Learning Centre is de duurzame, constante factor voor de gebruiker. Het is een ‘Centre of belonging’ in de levensloop van een ingenieur. De interne organisatie heeft deze transformatie naar een Library Learning Centre waarbij ‘ontmoeten’ centraal staat nog niet kunnen maken. Het is nu nodig om deze transformatie ook intern te realiseren. Want doordat de rol van de bibliotheek verandert, verandert ook de rol van de bibliotheekmedewerkers. Het aanpassen aan de nieuwe rol vergt veel van de organisatie en medewerkers. Deze nieuwe rol vereist een andere manier van denken en doen. Het vragen van proactief handelen, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid zijn karakteristieken die ook veel worden aangeduid met de term “Het nieuwe werken”.

IKWERK!

Aan het begin van 2010 werd zodoende met het project IKWERK! gestart. Onder het nieuwe werken verstaat de TU Delft Library het plaats-, locatie-, en tijdonafhankelijk werken, ingericht naar de voorkeur van de medewerker, ondersteund door techniek en fysiek en in balans met de missie en visie van de bibliotheek. Met als doel de verhoging van arbeidsvreugde en arbeidsparticipatie. Het project kent (meetbare) doelstellingen, waarvan een betrekking had op de gebruiker, namelijk “het verkorten van de doorlooptijd van een klantvraag met 25%”. Op deze manier heeft een project waar de medewerker in het middelpunt staat, toch directe gevolgen voor de gebruikers c.q. klanten. Daarnaast werd de tijd die besteed wordt aan kennismanagement, en een groei van 15% in arbeidsbeleving als meetbare doelstellingen meegenomen. In 2009 hield de TU Delft een arbeidsbelevingsonderzoek voor de medewerkers van de ondersteunende diensten. De uitkomst hiervan is gebruikt als 0-meting. Na de pilot IKWERK! zijn dezelfde vragen opnieuw gesteld om te bepalen of groei is gerealiseerd. Niet alle medewerkers van de TU Delft Library deden mee aan de pilot maar er werden twee groepen geselecteerd, namelijk de informatie- en collectiespecialisten en de bibliotheekspecialisten. Deze groepen werden gekozen omdat zij een brug vormen tussen de externe- en interne klant (TU Delft Library) en in de afgelopen jaren lieten zien graag nieuwe dingen te willen uitproberen. Daarnaast verhuisden deze twee groepen van 2-persoons kamers naar een kantoortuin en moesten zij nadenken over hoe zij in deze andere omgeving gingen werken. Voordat er werd begonnen is een projectplan geschreven. In dit projectplan was veel aandacht voor organisatie, cultuur, competenties en systemen en dat met name op het gebied van sociale innovatie. Op elk van deze onderwerpen is een fase in de pilot ingericht.

ORGANISATIE

Al sinds 2005 werkt de TU Delft Library met zelforganiserende teams. Dit betekent dat coachend leiderschap al ingeburgerd is. In de pilot werd het element sturen op resultaat hieraan toegevoegd. Voor zowel medewerkers als leidinggevenden is onderzocht hoe zij dit in de praktijk moeten realiseren. De medewerkers van de TU Delft Library hebben binnen de zelforganiserende teams de vrijheid om hun werk efficiënt in te richten, deze mogelijkheid werd niet altijd gepakt. Benoemen dat het eigen initiatief gewaardeerd wordt en er samen over praten zorgt ervoor dat het nu wel gebeurt.

CULTUUR & COMPETENTIES

Binnen het thema cultuur en competenties werd vooral veel gesproken en gebrainstormd over wat het nieuwe werken betekent, speelden we het werkplekspel en bezochten we KPN in Den Haag en de Universiteitsbibliotheek in Maastricht. Deze werkbezoeken zorgden ervoor dat de pilotdeelnemers aan den lijve ondervonden wat het nieuwe werken inhoudt en zo konden zij gericht vragen stellen aan iemand die het nieuwe werken al jaren doet. Werkbezoeken zoals deze werden erg gewaardeerd en het begrip het nieuwe werken kreeg meer inhoud, de pilotdeelnemers zagen het in werkelijkheid voor zich in plaats van dat zij zich er iets bij voor moesten stellen. Overigens heeft het nieuwe werken als begrip voor iedereen een andere inhoud. Het is noodzakelijk om hierover te blijven praten met elkaar.

SYSTEMEN

De uitgeprobeerde systemen vallen uiteen in twee categorieën; de systemen die al beschikbaar zijn en soms al gebruikt worden, zoals skype, msn, twitter, weblogs en andere social media tools en de systemen die nog niet gebruikt worden, maar waar wel in de toekomst gebruik van wordt gemaakt, zoals in dit geval bijvoorbeeld Sharepoint. Deze systemen of tools werden ingezet op de desktop pc’s, maar ook op laptops en op mobiele devices.

Voor het uitproberen was twee maanden beschikbaar. Van alle uitgeprobeerde systemen kan gezegd worden dat zij ofwel de communicatie verbeteren (via msn een snelle vraag aan een collega stellen), ofwel ervoor zorgen dat kennis eerder, sneller en toegankelijker wordt gedeeld (twitter of weblog om collega’s op de hoogte te houden). Daarnaast werden er online documenten gedeeld en ontstonden levendige discussies op wiki’s en binnen Sharepoint. Zoals gezegd werd door een aantal bibliotheek-, en informatie/collectiespecialisten al gebruik gemaakt van sociale media tools; zij hielpen degenen die hier nog niet zo bedreven in waren op weg en zo kon er bijvoorbeeld door middel van skype een vergadering worden gehouden met een collega thuis die door omstandigheden niet fysiek in het gebouw aanwezig kon zijn. Het uitproberen van bestaande en nieuwe systemen heeft niet geleid tot een nieuw beleid rondom ICT. Het uitgangspunt voor IKWERK! blijft arbeidsvreugde en arbeidsproductiviteit waardoor de ene collega liever met het ene systeem werkt en de andere met een ander systeem, die keuzevrijheid is er en zal ook blijven. Wel wordt binnen TU Delft Library breed het programma Discover Anything (als variant van het 23 dingen programma) uitgerold.

TIJDENS DE PILOT

Op dag 1 van de pilot werd voor deze groepen de prikklok afgeschaft (ja, die was er nog) en er werd afgesproken dat je je werk niet per se op kantoor hoeft te doen tussen 9 en 5 uur. Een aantal collega’s heeft locatie-onafhankelijk gewerkt. Zij kozen een werkplek voor de activiteit van die dag – dit kon thuis of in een speciaal voor flexwerkers ingericht kantoor zijn. Waar zij vooral tegenaan liepen waren ICT-problemen. Maar ook het punt werk/privé-balans kwam aan de orde: is thuiswerken geen inbreuk maken op iemands privéleven en hoe ga je hiermee om? Sommige collega’s houden werk en privé het liefst strikt gescheiden, anderen kwamen tot de conclusie dat thuiswerken heel fijn kan zijn omdat je niet gestoord wordt door binnenlopende collega’s en dat de reistijd enorm afneemt waardoor je meer kan doen in de tijd die je beschikbaar hebt. Al snel werd duidelijk dat het handig is om afspraken te maken om te laten weten waar je bent en hoe collega’s je het beste kunnen bereiken. Ook werd er afgesproken op welke dagen iedereen in de bibliotheek aanwezig is om op die dagen afdelingsoverleggen te organiseren. Een groot deel van de kantoorruimtes van de bibliotheek zijn zogeheten cellenkantoren. Dit past nog niet bij het nieuwe werken. De pilotgroep kon dus alleen maar nadenken over hoe de kantoorruimte en het gebruik daarvan in de toekomst ingericht moet worden. Onderwerpen waren de beschikbaarheid van arbo-goedgekeurde werkplekken (zowel thuis als op kantoor), wat te doen met persoonlijke spulletjes als fotolijstjes en planten, hoe worden ruimtes gereserveerd en wat voor verschillende soorten werkplekken zijn nodig (concentratieplekken, samenwerkplekken, overlegplekken, etc.).

CONCLUSIES

De belangrijkste conclusie is dat de pilotdeelnemers in beweging zijn gekomen; een belangrijk thema bij het nieuwe werken, die van vrijheid, wordt echt gevoeld. Men staat open voor verandering, bekijkt de gevestigde manier van werken met andere ogen, probeert nieuwe zaken en instrumenten uit, en wil niet meer terug naar de “oude” situatie. De doelstellingen die wij van te voren hadden gesteld, zijn gehaald: we doen meer aan kennismanagement; de klantvraag kent een kortere doorlooptijd en de arbeidsbeleving is verbeterd. Een mooie bijkomstigheid van het project was dat de TU Delft Library een voorzichtige plek in het nieuwe werken voor de TU Delft heeft kunnen bereiken, niet alleen als ervaringsdeskundige, maar ook vanwege onze kennis op het gebied van digitalisering en digivaardigheid. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich herkennen in onze vorm van het nieuwe werken ontwikkelden we zes persona’s, zie hieronder een voorbeeld van drie van deze persona’s. Deze helpen ons met de verdere implementatie van zowel de fysieke en virtuele werkplek, hoe we met elkaar communiceren en wat we waar bewaren. Voor ons is het project IKWERK! een reis met een onbekende bestemming. Wat voor impact het nieuwe werken op de cultuur van de organisatie heeft is niet te voorspellen. Wat we wel weten is dat diversiteit belangrijk is, maar wel voor iedereen dezelfde diversiteit.

 

Op 28 januari 2010 heeft het Agentschap SZW van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder projectnummer 2009ESFN832 subsidiegelden uit het Europees Sociaal Fonds (actie E) beschikbaar gesteld om een project op het gebied van sociale innovatie voor de medewerkers van de TU Delft Library door te voeren.

Dit artikel schreef ik samen met Liesbeth Mantel.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1487. After that date post was migrated to this new url.

Iets met contrast

Het is een dag waarop mijn gedachten zich bezig houden met het begrip contrast. Het zonlicht en de warmte tussen de gevallen, soms nog rode, bladeren. Nadenken over de te nemen strategische stappen van de universiteit en onze Library, terwijl het assortiment van onze coffeecorner The Cone langsflitst (kunnen we geen koffie in servies serveren; of iets lekkers erbij; hoe zit het met de verleiding?).

Ik ben de afgelopen weken weer een paar mooie uitspraken tegengekomen. Het begon bij de opening van ons academisch jaar waar werd gezegd dat je het meest leert als je zelf het minst aan het woord bent. Of vorige week bij Rick Anderson (Associate Director for Scholarly Resources, the University of Utah, J. Willard Marriott Library) die duidelijk neerlegde dat hij als Library Leader werkt vanuit “The Unattainable Deal”: zorg dat je de juiste kant op blijft gaan, dan gaat het goed, ook al bereik je nooit het einddoel. Vincent Mentzel, de nieuwe cultural professor van de TU Delft, verzorgde de openingslezing van zijn masterclass De Menselijke Maat. Hij toonde een prachtselectie uit zijn rijke oeuvre en vertelde dat “fotograferen je een beetje dichter bij de dood brengt”.

Meer recent deze week was het tweede deel van de module coachend leiderschap, samen met de decanen, directeuren en het college van bestuur van deze universiteit. Een mooie TED-talk zag ik daar van Simon Sinek, die maar blijft herhalen “people don’t buy what you do, but why you do it”. Het is natuurlijk een bekend gegeven dat mensen vallen voor de vorm van de boodschap, niet per se de boodschap zelf. Een van de trainers bij de module zei het anders: “mensen komen in beweging vanuit last of verlangen”. De gouden cirkelgedachte van Sinek gaat in op dit verlangen. Last is een heel andere motivatie. Volgens mij moet je je eigen last proberen om te zetten in verlangen; dan kom ik weer terug op het omdenken van een blog of wat geleden.

En ben ik volgens mij ook weer terug bij het thema van de dag: vanuit het contrast zie je beter het geheel.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1557. After that date post was migrated to this new url.

Een maand, een blog, een tweet

Tja, op de een of andere manier lukt het me sinds ik terug ben van vakantie (half augustus) wat minder om te bloggen of tweets de wereld in te sturen. Vandaag vond ik toch een speciale dag: het is immers 1 september en een moment om even stil te staan bij mijn eerste maand als directeur van de TU Delft Library. Ik vond het nog wel mooi gevonden van mezelf wat ik op LinkedIn had geschreven om de verandering in positie te markeren: Proud to be responsible for such a challenging organisation, as of August 2011. TU Delft Library is buzzing and bubbling with bright people, beautiful collections in an astonishing building.

Ik heb mezelf tijd gegeven (en dat is iets meer dan 1 maand B)) om te wennen aan deze nieuwe plek. Natuurlijk staat mijn agenda wel vol met allerlei overleggen, maar ik ben heel bewust met iedereen waar mijn voorgangster standaard bilaterale gesprekken mee had, introductiegesprekken in te plannen, en dat hoeft niet meteen in de eerste twee weken te gebeuren. Ik maak onderscheid in wat ik zelf moet weten of achterhalen of wat kennis is die prima is belegd bij iemand anders in onze organisatie. Ik lees gericht bij, en heb vooralsnog geduld.

Ik was hier dus nog nooit geweest, in de boekentoren van Gent. Een prachtig uitzicht over Gent, en straks (in 2017) toegankelijk voor iedereen, dat mooie stukje on top.

Dit is een echt testlokaal

Wat kan hier wel? Pauzeren, babbelen, lunchen, koffie en red bull drinken. Wat kan hier niet? Rommelen, studeren, roken. Dat studeren leverde bij mij een frons op, wat doen ze dan als er per ongeluk toch gestudeerd wordt? Kun je misschien door te babbelen ook dingen leren, en mag dat dan ook niet?

In die paar weekjes na mijn vakantie is er zo ontzettend veel leuks voorbij gekomen. Aan projecten waar wij aan mee (gaan doen) over data, virtual images, 3D-objecten, geo-informatie, samenwerking in het land met DANS en eScience Center, of samenwerking in de TU Delft mbt nadenken over onze multimedia services of het digitaliseren van de studentendossiers, het inrichten van Sharepoint voor de personeelsdossiers, het calamiteitenplan, een bezoekje aan onze collega’s in Gent, twittercursussen die wij gaan geven aan de TU Delft medewerkers, de openbare lezing van de Cultural Professor straks in ons Library Learning Centre en natuurlijk onze grote verrassing voor de opening van het academisch jaar volgende week, iets met bloemen en de kegel.

Lekker weer een maand voor de boeg!

 

Blog views as per June 25, 2013: 1573. After that date post was migrated to this new url.

Een vakantiegevoel gaat soms voor de vakantie uit!

De laatste weken had ik drie boekjes in mijn tas.
Ja, ik werk (90%) digitaal, en sleep daarnaast ook nog kleine papieren boekjes
mee. Moet kunnen. Stuk voor stuk biedt dit mij in ieder geval mooie
inspiratie voor ik op vakantie ga. En de foto’s die ik erbij plaats, hebben er
niets mee te maken. Kwam ik gewoon tegen wandelend van het verpleeghuis van
mijn moeder naar de bus, op een regenachtige maandagavond. Vakantiegevoel zit
meestal in kleine dingen, maar vooral in je hoofd.

Omdenken van Berthold Gunster

Een bekend thema, van ja-maar naar ja-en. Het stuk
waar mijn oog het eerst op viel, ging over niet doen, ook wel bekend als wu
wei, handelen door niet handelen. Niet-doen is iets anders dan niets doen.
Niet-doen is een bewuste keus vooralsnog niets te doen. Te wachten. En voor grasdakbibliotheken een leuke: Het
gras staat het hoogst als we terugkomen van vakantie.

Kennis kapitaliseren door Ralph Boeije en Robert van
Oirschot

Welke investering kost het een organisatie aan
kennis bij instroom van nieuwe medewerkers, wat is er nodig om de medewerker en
de organisatie van elkaar te laten leren (doorstroom van kennis), en vervolgens
wat kost het aan kennis als medewerkers een organisatie verlaten. Een begrip
dat wordt geintroduceerd is: “Return on Knowledge” (ROK),
uiteindelijk moet de investering voor een organisatie positief uitpakken.
Verder wordt bij het onderdeel “kapitaliseren op doorstroom” een mooi
verband gelegd met het nieuwe werken. Als het werk wat je doet om reflectie en
innovatie vraagt, dan is geld niet datgene wat motiveert. Het is de uitdaging
een omgeving te creëeren waarin de medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen om te werken aan wat er toe doet en wat past bij het grotere doel van de organisatie.

De eerste honderd dagen door Pieter de Jong

Een leuk kado van mijn voorganger Maria Heijne. Ik
haal een paar aansprekende citaten aan, zoals die van Michel de Montaigne,
namelijk “geen mens kan de stukken juist leggen als hij geen beeld heeft
van het geheel” of “don’t talk about culture, just do it”. Of
een andere die we allemaal wel als Afrikaans spreekwoord kennen, maar die we
soms weer even moeten tegenkomen “als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je
ver wilt komen, ga dan samen”.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1705. After that date post was migrated to this new url.

Bibliothecarissen

Dat was een bewogen week: we hadden last van wateroverlast vanwege problemen met een boiler, namen afscheid van Maria Heijne, onze geweldige bibliothecaris, hadden de laatste week van de tentamenperiode, en ik mag mezelf vanaf 1 augustus 2011 ook bibliothecaris noemen.  Na het afscheid van Maria, kreeg ik van haar een overdrachtsdocument uit 1954, een werkinstructie voor een bibliothecaris van Dr.ir. L.J. van der Wolk. Prachtige passages staan daar in, eentje moet ik echt even aanhalen:

Wanneer de ochtend besteed wordt aan werkzaamheden, die direct met de dagelijkse gang van zaken in de Bibliotheek te maken hebben, en de middag aan de “bijkomende” werkzaamheden is dit waarschijnlijk een redelijke verdeling van de tijd. Men kan meer of minder tijd uittrekken voor besprekingen, studie, contact houden e.d. en men kan meer of minder commissie-vergaderingen per jaar uitschrijven, resp. bijwonen.

Wij zullen ook onze vergadercultuur meenemen in de vervolgpilot van het nieuwe werken binnen onze  bibliotheek, en wat ik leuk van dit stukje tekst vind, is dat het element “keuze” hier wordt benoemd. Je bepaalt zelf hoeveel overleggen je inplant of bijwoont. En dat dus al in 1954! Ha, binnen een bibliotheek!

Een andere gedachte die ik deze week had ging over het begrip Bibliothecaris. Bij de TU Delft bent je als hoofd van een ondersteunende dienst directeur, maar in de bibliotheekwereld heet dat Bibliothecaris. Echter, het lijkt mij dat iedereen die zijn of haar werk verricht in of voor de bibliotheek in feite een bibliothecaris is. Enfin, what’s in a name natuurlijk!

En nu mag ik samen met al onze bibliothecarissen dus verder werken aan wat al is opgebouwd: de TU Delft Library met het prachtige Library Learning Centre. Het is zoals ik tegen velen deze week heb gezegd: de koers blijft ongewijzigd, maar ik breng natuurlijk toch verandering mee, en ik kan me nog niet baseren op tien jaar ervaring. Ik zal na de zomer alle teams opzoeken en zorgen dat we tijd krijgen om aan elkaar en mijn nieuwe rol te wennen.

The library is facing challenges beyond belief and therefore we should believe more than ever in ourselves.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1742. After that date post was migrated to this new url.

Toronto final part: Time is now

Friday June 3: the last full day of our study trip and it stays interesting right up to the end I must say. Not only did I receive a very nice book from Chief Librarian Madeleine Lefebvre (because it is my birthday in June), but the morning was just filled with enthusiastic people talking about the new (to be finished in 2014) student learning centre, information literacy and mobile services.

I will not touch upon everything, just a few things. I should mention the proper order in which the vision of the new building was created. So there was a wish to build a profile for the library, and number one priority was: building new collaborative spaces. RULA (Ryerson University Library and Archives) as integral part of the learning and teaching environment. A lot of the elements in their vision have relation with our Library Learning Centre ambition keywords. For inspiration they referred to Pieter Brueghel, 1560, children’s games. Check it out at: www.ryerson.ca/ryersonbuilds.

For information literacy I must give the floor to Sonny Banerjee, working for quite some time at RULA, but now since one year being the contact for the School of Interior Design. Just a few of his quotes:

  • Embedding = Collaboration.
  • Take your chances to promote the library.
  • It is just a matter of letting them know what is out there …
  • Inspiration = library research.
  • Speak the language of the students.
  • If they will not come here, I have to go there!

My conclusion: do not say you are doing the information skills, go and understand and observe, see what the faculty does, and then make the library fit into that.

And then for the first time this week we got a presentation on mobile initiatives. It all comes down to Graham McCarthy, who after creating nice apps for the library (book a room; searching a library (catalogue & articles via Summum); computer availability; library news), now creates the same things for the whole campus. Great! We will be in touch!

Tenslotte voor de thuisblijvers nog wat algemene observaties:

De bibliotheken
Bijna overal waar wij zijn geweest, zijn de bibliotheken qua inrichting toe aan vernieuwing. In de fysieke omgeving valt op dat er weinig techniek wordt aangeboden (bijna geen smartboards of surfacetafels). Wel zijn er overal (beperkte) plekken ingericht als learning commons; soms dus zelfs in hetzelfde gebouw, maar los van de bibliotheek. Innovatie, zowel in de digitale als fysieke omgeving, is compleet gebaseerd op (veelal private) sponsoring en in sommige bibliotheken draagt elke projectkamer wel de naam van de gulle gever(s). We werden overal echt geweldig ontvangen; lunch in de faculty club, waar aan elke tafel (wij waren met 40 mensen) iemand van de bibliotheek aanschoof. Het viel me op dat er behoorlijk wat uitwisseling is tussen bibliotheken: het is heel gewoon om bij verschillende bibliotheken te hebben gewerkt. De samenwerking tussen de bibliotheken in Ontario, via de overkoepelend organisatie OCUL, vond ik ook indrukwekkend; daar kunnen wij in Nederland nog van leren. Er was tijdens ons bezoek in ieder geval veel focus op studenten en studentenbetrokkenheid. Ik heb drie dingen om mee te nemen naar Delft:

  • Embedded faculty in the library
  • Take the role you can get whether it is on mobile, academic skills, media …
  • Make sure you work on physical and digital components, so our research support also needs a physical component

Een vraag die we nog niet beantwoord hebben gezien: Stoelen op vier poten met wielen, het blijft een vreemd gezicht, waarom geen drie poten?

Toronto
En in Toronto bleven we op zoek naar wat nu echt Canadees is, of typisch Toronto. We moesten het niet in voedsel zoeken, zo begrepen we al snel, want deze stad kent enorm veel culturen, en dat vind je gewoon terug in het aanbod. Iedereen is gereserveerd vriendelijk, niet zo uitbundig als de amerikanen kunnen zijn. En: er hingen overal (nog) hygiënische zeeppompjes om je handen te desinfecteren. Natuurlijk zijn baseball en ijshockey de sporten; op 1 juni werd er zelfs nog een ijshockeywedstrijd gespeeld. Een tram heet streetcar; bij de metro betaal je voor een klein token (grootte van een cent); op kruispunten zijn er (ook) schuine oversteekplaatsen. Je komt op straat redelijk wat dakloze mensen tegen. Het fooisysteem is ook vergelijkbaar met de verenigde staten: 15% op bedrag zonder tax. Grappige namen van bedrijven zagen we ook her en der, zoals Two men and a truck, Frankie Flowers, Tip top tailors.

 

Blog views as per June 25, 2013: 2108. After that date post was migrated to this new url.

Toronto part 4: Nerd herds!

Mills Memorial Library from McMaster University was our goal today. Jeff Trzeciak, library director, had invited two of his postdocs to tell us all about two interesting projects.

The first project was the Centre for Digital Scholarship, to be open mid-fall this year. This library wants to bring faculty into the library.

In the library research assistance for faculty projects will be given in a designated area (not open to all visitors), where the faculty also can use up space for their project work (for a limited period, say 6 months). The support can be a webdeveloper, or system administrator and these are in permanent positions with the library, and then can be put into the project. This results in the librarian as a partner, not a service. Nice quote: “know the language of access that is what a researcher needs a librarian for!”
John Maclachlan enthusiastically guided us through Lyons New Media Centre, a place I had on my wishlist. It confirmed my feeling that we should think how we as a library should support the whole creating process, not just the part of writing. Special nerd herds (students from the faculty of science) were 15 hours a week available for media assistance. A green screen, a gaming room, advanced computer facilities were brought together in an area renovated for 800k Canadian dollars (excluding IT investment). McMaster is not really engaged in OpenCourseware, so the library was not involved in weblectures.
Nice quote: An archive is only as good as the access given to it.

Blog views as per June 25, 2013: 1619. After that date post was migrated to this new url.

Toronto part 3: YU inspire!

Inspiration can be found anywhere, anyplace, anytime. Before visiting the CN Towers on Tuesday evening we bumped upon this virtual, QR or Augmented Reality shopping. Just pick up the item, and a screen will show you how and where you can use it: user experience. In the afternoon of June 1st the director at Seneca College Library told us that they created a new functional team around user experience (UX) in her library.
We spent the morning of June 1st at York University library: before visiting the learning commons four librarians were so kind as to give us short challenging talks. The pictures in this blog of course refer to what we saw at the learning commons, so the library space, but there was much to learn about other activities too.
Presentations were given by the “Digital Initiatives Librarian” and the “E-Learning Librarian”: interesting functions! The first, Andrea Kosavic, told us a.o. about Synergies (www.synergiescanada.org), where OA material from several Canadian partners is hosted and made available. Kent Murnaghan, one of the persons responsible for Information Literacy@YUL, told us about the 4 strategic priority areas for IL: academic literacies; curriculum integration; e-learning;  andstudent engagement. In the afternoon at Seneca we also talked about IL, and there the brand “SPARK” was used for the IL or AL services: short practical academic research knowledge.
But most interesting for us was the YU approach (presented by Mark Robertson) for the Learning commons: A model of collaboration. YU Library sees their Learning commons as both a learning environment (so the space) and a collaborative approach to academic support. Integration is key, so research, writing and learning skills all together, because when students come with their assignment papers, their ask for help refers to all these areas. The final presentation further elaborated on the virtual learning commons, an online toolkit for faculty support. I would like to quote from the statement of principles, created in April, about the Learning Commons Collaboration: “we approach research, writing and learning as deeply interconnected processes that engage the intellect, unique motivations, emotions, skills and strengths of each individual.”
And as always I like the positive twists, so e.g. at Seneca: instead of plagiarism talk about academic honesty. And the house rules at YU: the red forbidden part gets an underlining “why” explanation.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1465. After that date post was migrated to this new url.

Toronto part 2: It’s library day

On May 31st we visited in the morning the University of Waterloo. We were warmly welcomed at the Dana Porter Library, or as students call it: DP. I made quite some notes at the presentation of Nancy Collins, the outreach and communications manager. They organized a few simple, though effective, campaigns to enhance student commitment and understanding, e.g. It’s library day, a photo and video contest (why do your love the library?), and the very popular library buttons. Quote from Doris Lessing I found at the glass wall: “Think wrongly if you please; but in all cases think for yourself”. You can find the results of these campaigns back throughout the library spaces, where the photos or installations the students created are used.
In the afternoon we visited Conestoga College Library in Doon, one of the university of applied sciences in Ontario. A real struggle (20 staff, 500 study places, for some 9000 students) for space out there. There are four liaison librarians, working on the specific information literacy programs for the colleges. The special learning commons area was separated from the library. Striking for me was the fact that the library was renamed library again, whereas it used to be the learning resource centre. It seems to be a step back.
At the learning commons a writing centre was located; students can book sessions to guide them through their paper writing, for math support and there was a specific area for disabled students, where students not only find dedicated software, but also customized hardware spots.

 

Blog views as per June 25, 2013: 1424. After that date post was migrated to this new url.

© 2011 TU Delft